Foro de discusión Foro de discusión

DISCUCIÓN GENERAL

Trung tâm d¿y ti¿ng Hàn Hanbee Vi¿t t¿i Ðà N¿ng

Xin chào trung tâm và ph¿ là sinh viên nam cu¿i ,dang h¿c ti¿ng Hàn t¿i tru¿ng d¿i h¿c Ngo¿i ng¿ Ðà N¿ng Em dã di d¿y kèm du¿c 2 nam t¿i nhà Ch¿ y¿u em d¿y ti¿ng Hàn giao ti¿p ,so c¿p ,trung c¿p và ôn thi topik. Khóa h¿c ti¿ng Hàn cao c¿p dành cho nh¿ng b¿n mu¿n nâng cao v¿n ti¿ng Hàn c¿a mình hon n¿a d¿ có th¿ làm các công vi¿c biên phiên d¿ch, d¿y ti¿ng Hàn, ho¿c làm vi¿c trong các công ty Hàn Qu¿c l¿n.
V¿ ph¿n nghe, trung tâm d¿y h¿c ti¿ng hàn dà n¿ng Hanbee Vi¿t có cách t¿t nh¿t giúp các b¿n nghe du¿c chính xác và chu¿n, v¿ ph¿n nói, Hanbe t¿o nhi¿u bu¿i ngo¿i khóa mi¿n phí d¿ các h¿c viên th¿c hành cùng nhau. Hanbee cam k¿t v¿i các b¿n 100% gi¿ng viên t¿i trung tâm d¿y h¿c ti¿ng hàn giao ti¿p t¿i dà n¿ng Hanbee d¿u có b¿ng Master tr¿ lên và có m¿t s¿ gi¿ng viên d¿n t¿ Hàn Qu¿c có nhi¿u nam kinh nghi¿m gi¿ng d¿y. Có th¿ nói uu di¿m c¿a vi¿c theo h¿c ti¿ng Hàn t¿i tru¿ng d¿i h¿c, cao d¿ng là sinh viên có th¿ theo h¿c liên t¿c, d¿u d¿n trong kho¿ng th¿i gian dài (t¿ 3 d¿n 4 nam ru¿i) v¿i d¿i ngu gi¿ng viên Vi¿t Nam và Hàn Qu¿c trình d¿ cao, d¿i ngu gi¿ng viên ¿n d¿nh trong phòng h¿c có trang thi¿t b¿ d¿y d¿.
T¿ v¿ trí hi¿n t¿i là công ty d¿ch thu¿t hàng d¿u t¿i Vi¿t nam, chúng tôi không ng¿ng phát tri¿n d¿ có th¿ tr¿ thành m¿t trong các công ty hàng d¿u th¿ gi¿i d¿n nam 2020, và là công ty duy nh¿t t¿i Vi¿t nam d¿i di¿n làm c¿u n¿i ngôn ng¿ gi¿a các qu¿c gia, t¿ ch¿c, n¿n van hóa, công ty và cá nhân trên toàn c¿u, có nhân viên và van phòng d¿i di¿n ¿ m¿i qu¿c gia d¿i di¿n cho m¿t ngôn ng¿ b¿n d¿a. T¿i Ðà N¿ng có nhi¿u co s¿ d¿y ti¿ng Hàn, nhung trung tâm du¿c nhi¿u h¿c viên theo h¿c là trung tâm ngo¿i ng¿ Sài Gòn Vina. Giáo viên và co s¿ v¿t ch¿t ¿ trung tâm d¿y ti¿ng Hàn Ðà N¿ng Hanbe luôn d¿t chu¿n Qu¿c t¿. Hon n¿a còn tâm huy¿t và nhi¿t tình v¿i các h¿c viên, nh¿m giúp các em d¿t du¿c trình d¿ t¿t nh¿t.
Sau hon 8 nam thành l¿p và phát tri¿n, Ngo¿i ng¿ Qu¿c t¿ Broad Way (NNQT Broad Way) dang tr¿ thành d¿a ch¿ h¿c ngo¿i ng¿ dáng tin c¿y, luôn là l¿a ch¿n hàng d¿u c¿a các b¿n h¿c sinh, sinh viên, ngu¿i di làm trên d¿a bàn thành ph¿ Ðà N¿ng. D¿ án là k¿t qu¿ c¿a chuong trình h¿p tác gi¿a Tru¿ng пi h¿c Ngo¿i ng¿ - пi h¿c Ðà N¿ng và Qu¿ Sejong Hàn Qu¿c nh¿m t¿o co h¿i d¿ gi¿ng viên, sinh viên, h¿c viên có m¿i quan tâm d¿c bi¿t d¿n ti¿ng Hàn có th¿ tìm hi¿u, nghiên c¿u nâng cao nang l¿c ngôn ng¿, van hóa Hàn Qu¿c.
0 (0 Votos)